Boltin tapa toimia

Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että Bolt tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina.

Velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaohjeita koskee kaikkia Boltin yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

Bolt pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit, näihin eettisiin toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että he noudattavat omassa toiminnassaan toimintaohjeitamme vastaavia käytäntöjä.

Lait, säännökset ja viranomaisohjeet

Bolt noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja edellyttää samaa työntekijöiltään, alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan. Sitoudumme toimimaan oikein.

Vastuullinen toiminta

Bolt on vastuullinen yhteiskunnallinen toimija ja hyvinvointia tukeva työpaikka ja meillä on luotettava ja yhteistyökykyinen kumppaniverkosto.

Hyvä asiakaskokemus on toimintamme keskeinen tavoite, ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen toimimalla avoimesti sekä rakentamalla turvallisesti ja laadukkaasti.

Bolt pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa läpinäkyväksi, vastuulliseksi ja yhteiskuntaa hyödyttäväksi. Kannustamme myös alihankkijoitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme toimimaan samoin.

Lahjonta ja korruption ehkäisy

Yhtiö ei hyväksy lahjontaa missään muodossa liiketoiminnassaan. Liiketoimintaan liittyvän vieraanvaraisuuden pitää olla kohtuullista ja arvoltaan vähäistä.

Yhtiön kaikkien työntekijöiden edellytetään toimivan rehellisesti ja läpinäkyvästi, eikä lahjusten tarjoaminen tai antaminen sen enempää julkisen kuin yksityisen sektorin liikekumppaneille ole hyväksyttävää.

Yhtiö sallii lahjojen/muiden etujen tarjoamisen liikekumppaneille tai potentiaalisille liikekumppaneille liiketoimintasuhteiden ylläpitämiseksi ja/tai liiketoiminta tarkoituksessa.

Lahjan/muun edunsaajan asemaan ja edun antamisen olosuhteisiin on kiinnitettävä huomiota, erityisesti julkisen sektorin asiakkaiden kohdalla.

Lahjojen/muiden etujen pitää olla määrältään ja arvoltaan kohtuullisia.

Lahjan tai muun edun saajalle ei saa asettaa mitään velvoitteita lahjan/muun edun vastaanottamisesta.

Samalle liikekumppanille pitää välttää antamasta toistuvasti/säännöllisesti lahjoja/muita etuja.

Lahjan/muun edun antamisessa noudatetaan ja kunnioitetaan sen saajan lahjan/muun edun vastaanottamista koskevia ohjeita.

Lahjojen/muiden etujen maksut tulee kirjata asianmukaisesti ja ne tulee ennalta hyväksyttää esimiehellä.

Turvalliset työolot

Huolehdimme omasta ja kaikkien työmaalla/tuotantopaikan toimivien turvallisuudesta. Tunnemme työmaan/tuontantopaikan turvallisuusohjeet ja noudatamme saamaamme ohjeistusta. Tapaturmien välttämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi raportoimme viipymättä havaitsemamme turvallisuuspoikkeamat.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa 0-tapaturmaa –taso. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus huolehtia omasta turvallisuudestaan ja muiden turvallisuudesta. Havaituista työturvallisuuspuutteista tulee raportoida välittömästi.

Tietoturva ja henkilötietojen suoja

Käsittelemme luottamuksellisesti henkilötietoja ja asiakkaidemme tietoja. Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja käytämme henkilötietoja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin. Henkilökuntamme tuntee tietosuoja-asetuksen periaatteet.

Noudatamme yhtiön tietoturvaohjeita ja riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja tietojärjestelmien käytössä.

Asiakastietoja sekä henkilötietoja koskee ehdoton salassapito. Bolt on määrittänyt tietojen käyttötarkoitukset ylläpitämilleen henkilötietorekistereille, ja tietoja kerätään ja käytetään vain lain sallimiin käyttötarkoituksiin.

Henkilörekistereistä on saatavilla tietosuojaselosteet.

Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme ihmisoikeuksia.

Emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa. Pyrimme edistämään alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Kohtelemme työntekijöitämme ja työnhakijoita tasavertaisesti kulttuurisesta taustasta, sukupuolesta, uskonnosta yms riippumatta.

Suhteet yhteistyökumppaneihin

Bolt toimii vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyö-kumppaneiden kanssa.

Selvitämme alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneittemme taustat ja heidän liiketoimintansa luotettavalla tavalla ennen yhteistyön aloittamista muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi.

Harmaan talouden torjunta

Bolt myötavaikuttaa talousrikollisuuden torjuntaan. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja uusia työvälineitä varmistaaksemme toimintamme läpinäkyvyyden, laillisuuden ja työmaiden turvallisuuden.

Reilu kilpailu

Tuemme reilua ja vääristymätöntä kilpailua. Noudatamme toiminnassamme kilpailulainsäädäntöä. Toimintamme markkinoilla perustuu vapaaseen kilpailuun, joka edistää koko toimialan kehitystä ja hyödyttää kaikkia alan eri sidosryhmiä.

Kieltäydymme keskustelemasta tai sopimasta kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista tai muusta kilpailua rajoittavasta toiminnasta emmekä käytä epäeettisiä liiketapoja toiminnassamme.

Hankinta

Bolt sitoutuu hankinnoissaan toimimaan vastuullisesti ja tuotteiden elinkaaren kannalta kestävin periaattein.

Eturistiriidat

Teemme päätökset työssämme aina Boltin parhaaksi. Vältämme tilanteet, joissa oma etumme voisi olla ristiriidassa Boltin edun kanssa.

Käytämme Boltin omaisuutta ja resursseja yksinomaan yhtiön eduksi.

Vältämme työssä ja työn ulkopuolella tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressimme saattaisivat olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.

Boltin työntekijät eivät saa ryhtyä yhtiön liiketoiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan tai hyödyntää Boltin liikesalaisuuksia muiden tahojen hyväksi. Tämä on kirjattu työsopimuksiin.

Ympäristö

Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia ottamalla ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tutustu yhdessä Greenstepin kanssa toteuttamaamme hiilijalanjäljen laskentaamme:

GHG-hiilijalanjalkiraportti-Bolt.Works-Oy-2023.pdf

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Toimimme ympäristölainsäädännön sekä viranomaisohjeiden mukaisesti kaikissa olosuhteissa ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme. Kannustamme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta kestävämpien toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

Yhtiön maineen suojelu

Edustamme Boltia ja sen mainetta jokaisessa kohtaamisessa. Suojelemme yhtiön mainetta ja rakennamme maineestamme entistä vahvemman toimimalla arvojemme ja eettisten toimintaohjeiden mukaisesti. Emme koskaan toimi tavalla, joka vahingoittaa Boltin mainetta tai brändiä. Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti myös sosiaalisen median kanavissa.

Whistleblowing-kanava

Boltilla tavoitteemme ja toimintatapamme on tehdä ja kehittää liiketoimintaa läpinäkyvästi ja eettisesti kestävällä tavalla. Haluamme olla varmoja siitä, että mahdollinen hyvän toimintatavan tai arvojemme vastainen toiminta, ohjeistustemme laiminlyönnit ja muut väärinkäytökset uskalletaan tuoda esille. Näin saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Rohkaisemme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme aina ensisijaisesti ottamaan yhteyttä kyseisestä asiasta vastaavaan esihenkilöön, HR:ään, vastuuhenkilöön tai johtajaan. Tässä esitellyn Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta annamme mahdollisuuden kertoa epäilyistä väärinkäytöksistä myös täysin anonyymisti.

Milloin on tarve turvautua Whistleblowing-kanavaan?

Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömin mielin. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin kun tietää ne perättömiksi.

Toivomme, että ilmoituksen tekijä tiedottaa epäilystään ensisijaisesti omalla nimellä, sillä se helpottaa asian selvittelyä huomattavasti. Tällöin ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään ainoastaan Boltin Comliance-komitean tiedossa eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Halutessaan ilmoituksen epäilystä voi jättää kuitenkin myös täysin nimettömänä.

Ilmoitusten käsittely

Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti Boltin Compliance-komitean toimesta. Tarvittaessa komitea voi pyytää luottamuksellisesti tietoja ja asiantuntija-apua muilta henkilöiltä. Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät, eivät saa tehtyjä ilmoituksia tietoonsa. Kukaan tutkintaa suorittavista ei saa pyrkiä selvittämään ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä millään tavoin

Ilmoituksen tekijän suojelu

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Noudatamme ilmoituksen tekijän suojeluun liittyvää lainsäädäntöä mikä takaa, ettei ilmoituksen tekijään kohdisteta mitään vastatoimia.

Kuinka teen ilmoituksen?

Whistleblowing-ilmoituksen tekemiseksi meillä on ulkopuolinen järjestelmä, mikä mahdollistaa täysin anonyymin ilmoituksen tekemisen. Ilmoittaja saa järjestelmästä itselleen tunnuksen, jonka avulla pystyy myöhemmin täydentämään ilmoitusta, seuraamaan käsittelyn etenemistä ja osallistua kommunikaatioon asian käsittelyssä. Ota siis ilmoitusta tehdessäsi saamasi asiointitunnus hyvään talteen.

Uuden ilmoituksen pääset tekemään tästä linkistä. https://app.easywhistle.com/report/boltworks